577 033 998 biuro@instalfire.pl

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 • Konsultacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • Opinie, audyty i ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i ich aktualizacje,
 • Tworzenie planów ewakuacyjnych,
 • Oznakowanie obiektu w znaki przeciwpożarowe i ewakuacyjne wraz z wyposażeniem go w niezbędny sprzęt gaśniczy,
 • Praktyczne sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji przy użyciu wytwornic dymu wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów,
 • Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej (stały nadzór nad nieruchomościami),
 • Opinie oraz nadzory przeciwpożarowe nad imprezami (możliwość zabezpieczenia z wozem strażackim oraz pełną obsadą),
 • Impregnacja ogniochronna materiałów,
 • Przygotowanie obiektów do obiorów przez Państwową Straż Pożarną,
 • Opracowania i analiza scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru wraz z matrycami,
 • Ocena zagrożenia wybuchem,
 • Przygotowanie, analiza i zabezpieczenie powierzchni w trakcie prac pożarowo niebezpiecznych,

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice

 • Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic m.in.:
   • hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych,
   • systemów sygnalizacji pożaru,
   • systemów oddymiania elektrycznych i pneumatycznych,
   • dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
   • systemów zasysania dymu,
   • klap przeciwpożarowych odcinających w kanałach wentylacyjnych,
   • drzwi, bram i innych zamknięć ogniowych,
   • systemów gaszenia gazem,
   • półstałych urządzeń gaśniczych,
   • stałych urządzeń gaśniczych (instalacji tryskaczowej i zraszaczowej),
   • przeglądy systemów detekcji gazu,
   • urządzania zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,
   • zestawów pompowych od instalacji hydrantowej oraz tryskaczowej,
   • przeciwpożarowych wyłączników prądu,
   • oświetlenia ewakuacyjnego,
 • Przeglądy i czyszczenia zbiorników przeciwpożarowych,
 • Projekt i montaż instalacji oraz systemów przeciwpożarowych m.in.:
   • systemy sygnalizacji pożaru,
   • systemów oddymiania (grawitacyjne, mechaniczne, różnicowania ciśnienia),
   • instalacji tryskaczowej i zraszaczowej,
   • instalacji hydrantowej wewnętrznej, zewnętrznej i zaworów hydrantowych,
   • detekcji gazu,
   • dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
   • zasysania dymu,
   • systemów gaszenia gazem,
   • oświetlenia ewakuacyjnego,
   • przeciwpożarowych wyłączników prądu,
 • Projekt i wykonanie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Szkolenia

 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z praktycznymi pokazami użycia gaśnic i hydrantów,
 • Szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP i pierwszej pomocy,
 • Szkolenia stanowiskowe,

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Konsultacje z zakresu BHP,
 • Stałe nadzory nad firmami,
 • Opracowanie instrukcji stanowiskowych,
 • Audyty, analizy stanu BHP,
 • Pomoc w oznakowaniu zakładu pracy,
 • Ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk,
 • Dokumentacje powypadkowe,
 • Pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy,

Instalacje elektryczne

 • Stała opieka nad budynkami z zakresu instalacji elektrycznych,
 • Projekty instalacji elektrycznej, oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
 • Pomiary instalacji elektrycznej (pięcioletnie i inne),
 • Pomiary natężenia oświetlenia,
 • Kontrola zadziałania przeciwpożarowych wyłączników prądu,
 • Przegląd instalacji odgromowej,
 • Badanie termowizyjne instalacji elektrycznych,

Inne usługi

 • Projekty, wykonawstwo i konserwacja domofonów oraz kamer,
 • Przeglądy stanu technicznego obiektów (roczne i pięcioletnie),
 • Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • Sprawdzenie drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych,
 • Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,
 • Zakładanie oraz prowadzenie Książek Obiektu Budowlanego.